เรียนเขียน Mobile App ด้วย Ionic Framework

Ionic เป็นเครื่องมือสำหรับสร้าง Mobile Application ที่ใช้งานได้ดี และ มันเป็นแบบ Hybrid คือ สามารถ Application ที่สร้างขึ้นถูกนำไปใช้ได้ทั้งกับระบบปฏิบัติการ Android และ IOS ได้เลย ไม่ต้องเสียเวลาในการทำแยกระหว่าง 2 ระบบปฏิบัติการ

Get Started

Welcome to Ionic

  •  เริ่มต้นใช้งาน Ionic Framework แบบเร็วๆ

Component

API

Native

Deploying

 

Download Sourcecode