Tag Archives: vdo marketing

4 ทิปการทำวีดีโอ 2015

  มันคือเวลาของการจ่ายเงินสำหรับแผนการตลาดใหม่ที่ถูกสร้าง ปีนี้บริษัทจะเริ่มมีการใช้วีดีโอหรือ ถ้าบริษัทพร้อมที่จะใช้วีดีโอแล้ว จะเป็นปีที่คุณต้องมีกลยุทธ์ในการทำวีดีโอใช่ไหม บริษัทเล็กกำลังใช้วีดีโอเป็นทางเลือกที่ขาย เป็นโอกาสที่ดีสำหรับบริษัทซึ่งเลือกจะใช้วีดีโออย่างมีกลยุทธ์เพื่อเป็นหลักในการแข่งขัน